Hvordan skal jeg analysere resultatene?

Resultatene gir deg informasjon om elementene som påvirker elevens ferdigheter i å lese og forstå tekst. De fem lesenivåene viser hvilke ferdigheter elevene har i å avkode teksten og forstå innholdet.

Resultatene presenteres med disse elementene: 

  • 5 lesenivåer - Det samlede resultatet visualiseres med 5 ulike farger og går fra lavt ->høyt.
  • Percentilverdi - Går fra 0-100 der 1 = veldig lavt nivå  og 100 = høyeste resultat. 
  • Staniner - Ytterligere en måling av elevenes lesing, går fra 1-9. 
  • Lexplore Score - Måler elevenes individuelle progresjon. Her kan du lese om Lexplore Score
  • Ord/Minutt - Viser hvor mange ord pr. minutt eleven leser både ved høyt- og stillelesing. 
  • Antall riktige og gale svar på spørsmålene - Dette viser til spørsmålene elevene får til tekstene de leser. 

 

 

Spørsmål til leseforståelse

Spørsmålene elevene svarer på etter å ha lest en tekst gir deg et bilde av elevens evne til å forstå den leste teksten. Du kan sammenholde teksten som eleven har lest høyt og teksten eleven har lest inne i seg. Du kan da se elevens ferdighet til å forstå tekstene gjennom å se antall korrekte svar til hver tekst. Om en elev som har vansker med på svare på spørsmålene til teksten som er lest stille men klarer det utmerket ved høytlesning så kan det innebære at eleven ikke har riktige stillelesings-strategier.  

Hvordan kan eleven trene på stillelesing?

Det er flere måter å trene på siillelesing. Her får du du øvelser til å begynne med: 

  • La en elev lese teksten høyt og stopp ved hvert punktum. Be så eleven gjøre det samme når hen leser stille. Eleven kan markere sin pause ved å løfte blikket et en kort stund. 
  • La eleven lese en kort tekst stille og be eleven gjenfortelle hva hen har lest. Denne øvelsen kan også to elever gjøre sammen.