Hur togs elevtexterna fram?

Elevtexterna som används vid screeningen är framtagna av Lexplore för att uppfylla ett flertal krav för att ge ett rättvisande resultat.

Alla texter som elever ska läsa vid en screening har pilottestats av elever. Det är gjort för att säkerställa att texterna motsvarar den nivå som eleven befinner sig på.

Följande kriterier är uppställda för elevtexterna:

  • Texterna ska vara elevnära och likna andra texter som de läser i respektive årskurs
  • De har samma komplexitet vad gäller antal meningar, ord och andel långa ord som andra texter som de läser i respektive årskurs
  • Texterna på en och samma nivå ska ha samma utseende vad gäller till exempel radlängd och radantal
  • De ska kunna läsas av så gott som alla elever i årskursen även om några elever läser dem med svårighet
  • De ska ha ett sammanhängande berättande innehåll så att de kan läsas för förståelse

I utvärderingen av elevtexterna har de jämförts med läromedel som används i de respektive årskurserna.

Alla elevtexter har också pilottestats av eleverna för att se att de både har rätt svårighetsnivå och kan läsas för förståelse.