Lexplores testflöde – i fem steg

Logga in

Logga in genom att ange din e-postadress och ditt lösenord. Om din skola använder Microsoft Office 365 och har bestämt att det ska användas som single-sign-on, loggar du in genom att använda Office 365 knappen. Vissa specifika kunder använder sig utav kund-id. Om man blivit informerad att använda det läggs det till genom att trycka på den blå inställnings ikonen. I fältet för kund-id fyller man in det id som man fått IT-avdelningen. Se figuren nedan. Figur 4

Inloggningsalternativ Office 365 eller e-post och lösenord.

 

Till toppen 

Logga ut

Figur 5

Logga ut genom att klicka på Logga ut-knappen med ditt namn. Denna är placerad längst upp, lite till vänster, i testapplikation-fönstret.

Till toppen 

Välj elev

Figur 5

För att hitta rätt elever, välj organisation, skola och klass i rullistorna. Använd piltangenterna eller klicka med musen för att välja elev. Klicka sedan på Välj denna elev nere i högra hörnet.

Till toppen 

Statusinformation

Figur 5

Statusinformationen i klasslistan visar om en elev är planerad att testas eller om test av eleven är pågående, se statuskolumnen i bilden ovan.  Den här informationen kan vara användbar när flera personer screenar elever i samma klass samtidigt.

 • Planerad = Eleven har ännu inte testats.

 • Pågående = Testet har påbörjats med denna elev men ännu inte slutförts.

 • Klar = Testet är slutfört och ett godkänt resultat finns tillgängligt.

 • Under granskning = Ett test har genomförts med eleven som har underkänts av den automatiska kvalitetsgranskningen. Resultatet är bara tillgängligt för screenare.  

Till toppen 

Aktuell elev

Figur 6

Aktuell elev är här Zoey Nyberg. 

Så snart en elev har valts visas dennes namn både på Välj elev-stadiet i flödet längst upp och överst i testapplikationsfönstret fram till dess att testet har avslutats. Det går att backa och välja in en annan elev när som helst under testflödet förutom under pågående inspelning.

Så fort en ny elev har valts måste positionering och kalibrering genomföras på nytt innan det går att göra inspelningar med den nya eleven.

Till toppen 

Positionering

Figur 7

 

Positionering. Grön cirkel och grönt kors visar att positioneringen är bra. 

Det viktigaste för att få god inspelningskvalitet vid testningen är elevens placering. Det optimala avståndet mellan eleven och skärmen är 65 cm. Positioneringsstödet finns för att säkerställa att elevens placering är inom ramarna för det som ger god inspelningskvalitet.

Börja med att kontrollera att eleven sitter med stolen inskjuten så att eleven får stöd av stolsryggen och har magen mot bordet och armarna på bordet. Justera sedan skärmen framåt eller bakåt så att avståndet, ringarna, blir gröna.

Justera därefter skärmen i sidled, horisontellt, samt dess vinkel, vertikalt, så att krysset blir grönt. När cirkeln och korset är gröna som på bilden är positionen bra. Då går du vidare genom att trycka på Nästa.

Obs! ”Nästa”-knappen aktiveras först när positionen är ok.

Att få till, och behålla, en perfekt positionering genom en hel screening är ovanligt. Det betyder inte att inspelningen inte blir bra. Systemet kan hantera avvikelser - inom vissa gränser.

Om avståndet mellan elevens ögon och elevskärmen är mellan 50 och 80 cm blir inspelningskvaliteten normalt sett tillräckligt bra. Gränserna är striktare under själva positioneringen än under inspelningarna. Det är för att skapa bra förutsättningar för god inspelningskvalitet under hela testet. Se bilden nedan för varningar som ges vid positioneringssteget. 

Syns varken den rörliga cirkeln eller korset eller en positioneringsvarning när eleven sitter framför skärmen behöver förmodligen skärmens vinkel justeras för att eye trackern ska kunna se elevens ögon.

När eleven befinner på lagom avstånd, och positioneringsstödet indikerar en god placering, tryck på Nästa i nedre högra hörnet för att fortsätta till kalibrering.

Figur 8-1

Varningar under positioneringssteget. 

Till toppen 

Positioneringshjälp vid kalibrering och under testningen

Figur 9

Positioneringsstöd under testning.

Positioneringsstödet visas under hela testningen, på skärmen till vänster, för att påminna och varna om eleven hamnar utanför ramarna för att få god inspelningskvalitet. Om avståndet mellan elev och skärm blir mindre än 50 cm eller mer än 80 cm visas de röda varningarna enligt bilden ovan. 

För att förstora positioneringsstödet kan den vänstra kolumnen dras åt höger.

De två ribborna under positioneringsstödet visar elevens högra respektive vänstra öga. Dessa är mörkgrå när eye trackern har en god signal. Om signalstyrkan blir sämre eller eye trackern tappar signalen helt ändrar ribborna färg och blir vita.

Om eleven rör sig för mycket i sidled kommer eye trackern att tappa signalen från ett eller bägge ögonen. Så sker också om eleven blundar med ett öga under längre tid än en blinkning eller har till exempel långt hår över ett eller bägge ögonen.

Stora rörelser i sidled är ovanliga under testningen men tillse ändå att du kan se det mörkgrå korset som indikerar elevens position och att det två ribborna är mörkgrå för att säkerställa att positioneringen är ok och att eye trackern har en tydlig signal och därmed kontakt med elevens ögon.

När eye trackern kan se elevens ögon kan du följa vad eleven tittar på i testapplikationen. Du ser elevens ögon som en röd cirkel för vänster öga och en grön cirkel för höger öga.

Till toppen 


Kalibrering

Figur 10

 

Kalibreringsstadiet.

Gör så här för att kalibrera eye trackern 

 1. Kontrollera att utrustningen och eleven är placerade på ett bra sätt- 
 2. Instruera eleven att följa cirkeln/pricken på skärmen med blicken och försöka hålla huvudet stilla.
 3. Tryck på Starta kalibrering.
 4. Se till att eleven fokuserar på cirkeln/pricken, särskilt när den är stilla. Följ elevens ögonrörelser i testapplikationen. Ögonen är de röda och gröna cirklarna.
 5. Vill du av någon anledning stoppa en pågående kalibrering, tryck Stoppa kalibrering.
 6. Om kalibreringen inte blev tillräckligt bra, ge eleven instruktionerna igen och tryck på Kalibrera om.
 7. När kalibreringen är klar och med godkänd kvalitet så trycker du på Nästa.

Problem vid kalibreringen

Kalibreringen kan ibland bli problematisk. Det vanligaste problemet är att eleven bär glasögon med kraftiga bågar. Då kan det vara bra att be eleven hålla huvudet extra stilla under kalibreringen så att bågarna inte stör signalen.

Om du behöver kalibrera om flera gånger är det bra att småprata med eleven under tiden denne följer cirkeln med blicken och berätta att eleven ska ”titta på cirkeln/pricken hela tiden även om du vet vart den är på väg.”

Ibland finns det inget uppenbart skäl till varför kalibreringen blir av sämre kvalitet. Då behöver den sämre kalibreringen accepteras. Då gör du en kommentar om detta men genomför ändå screeningen. Ofta går det att få ett resultat trots mindre bra kalibrering och det finns även kvalitativa värden i en inspelning av sämre kvalitet som ljudinspelningen när eleven läser. 

Figur 11

Exempel på kalibreringar av olika kvalitet

Till toppen 

Testning

I testet, som normalt sett tar några få minuter att genomföra, ingår två moment: RAN-testet, snabb benämning av bokstäver, och de två lästexterna med efterföljande frågor. 

RAN-testet genomförs för att eleven ska börja med en enkel uppgift och känna sig bekväm med screeningsituationen. Texterna som eleverna läser är anpassade för årskursen och är utformade så att också svaga läsare ska kunna ta sig igenom dem.

Elever i årskurs 1 läser de båda texterna högt medan elever i årskurs 2-4 läser den första texten högt och den andra texten tyst. Generellt ska alla elever följa det skulle en elev av någon anledning känna att hen exempelvis inte kan läsa tyst så kan du göra ett undantag. Du behöver då markera detta så att hög- och tystläsning markeras för rätt text. Det gör du längst ner, i mitten av skärmen. Klicka på rätt alternativ och välj Spara inspelning

Till toppen 

Starta inspelning

Figur 12

Start inspelning. 

Inspelningen startar när man trycker på “Starta inspelning”. 

Pågående inspelning 

Figur 13

Inspelning pågår. 

Under pågående inspelning visas ett meddelande om detta på skärmen, se bilden nedan. Den röda och gröna cirkeln visar hur elevens ögon rör sig över texten.

Till toppen 

Mellanslagstangenten och Nästa-knappen

Under inspelning kan du använda mellanslagstangenten på tangentbordet eller Nästa-knappen för att fortsätta till nästa steg. 

Det är viktigt att komma ihåg att trycka på Nästa eller mellanslagstangenten så fort eleven har sagt alla bokstäver eller läst färdigt texten. Be eleven säga till när denne läst färdigt vid tyst läsning. Följ läsningen genom att observera den röda och gröna cirkeln så vet du när eleven har kommit till slutet av texten.

Till toppen 

Läsförståelsefrågor

Figur 14

Efter att eleven läst färdigt en text och du tryckt på Nästa ställs läsförståelsefrågorna en i taget. Svaren markeras genom att du klickar i aktuell ruta beroende på hur eleven svarar.

När alla svar markerats kan du välja Nästa eller trycka på mellanslag för att komma vidare. 

Till toppen 

Spara eller inte efter inspelning

Figur 16

Efter varje inspelning blir du tillfrågad om du vill Spara och gå vidare eller Spara inte.  Väljer du att spara och gå vidare fortsätter flödet.

Väljer du istället Spara inte kommer ytterligare ett val: Gör om testmoment eller Gå vidare utan att spara.

Om du väljer att göra om testmomentet kommer en ny text att väljas in för eleven. Om du väljer Gå vidare utan att spara hoppas testmomentet över i flödet.

Godkänd inspelningskvalitet 

Efter varje inspelning visas inspelningskvaliteten som baseras på hur väl eye trackern fångat ögonrörelserna under inspelningen. En låg inspelningskvalitet kan till exempel bero på att eleven sitter för nära/ för långt bort från skärmen eller att eleven har glasögon som påverkar.

En godkänd inspelningskvalitet ligger över 80 procent, mellan 70 och 80 procent är inspelningskvaliteten tveksam och under 70 procent är inspelningskvaliteten dålig. 

Till toppen 

Ikoner som indikerar testprogression

För att följa screeningen visas ikoner för varje inspelning till höger på skärmen. En grön pil indikerar att den nuvarande inspelningen är pågående. När en inspelning är slutförd och har sparats blir ikonen för inspelningen grön.

Om en inspelning inte sparats visas detta med ett rött kryss under ikonen.

RAN står för bokstavstestet, T1 står för Text 1 ch T2 står för Text2. 

Till toppen 

Avbryt inspelning

Figur 18

En pågående inspelning kan avbrytas genom att trycka på Avbryt inspelning nere till vänster i testapplikationsfönstret. Då kan du välja Gör om testmoment eller Gå vidare utan att spara”

Varje gång du väljer Gör om testmoment kommer systemet automatiskt att välja in en annan text som är ny för eleven. Avbryts inspelningen av de båda texterna mer än fyra gånger kommer däremot eleven att  få se en text som den redan har sett.

Till toppen 

Avsluta test

Figur 19

Mellan testmomenten går det att avsluta testsessionen genom att trycka på Avsluta test. När du bekräftat att du vill avsluta testet kommer du direkt till Sparade inspelningar, som ger en överblick över genomförda testmoment och deras status. För att välja in en ny elev istället trycker du på Välj elev igen eller på knappen Klar nere i högra hörnet.

Till toppen 

Sparade inspelningar (genomförda tester)

Figur 19

Detta steg ger en överblick över de tester du har gjort. 

Till toppen 

Lägga till kommentarer

Figur 20

Här kan du kommentera om det behövs. Klicka på pratbubble-ikonen för den aktuella eleven och lägg till de fördefinierade kommenterar som passar. Om det behövs kan du också använda fritextskommentarer. 

Obs! Kommentarer kan endast läggas till när du har en uppkoppling. Kommentar om att eleven ej deltog kan endast sättas via resultatportalen.

 

Till toppen 

Uppladdningsstatus

Figur 21

Här finns information för varje elev om uppladdningsstatus och när inspelningarna gjordes. Grön färg betyder att uppladdningen är klar och lila färg att den fortfarande pågår. Röd färg betyder att något blev fel under inspelningen.

Du behöver inte vänta på att uppladdningen blir klar innan du väljer in nästa elev. För att välja en ny elev trycker du på steg 1 Välj elev igen eller klickar på Klar nere i högra hörnet.

Om du behöver göra om hela testet med en elev så behöver du gå igenom alla stegen i testflödet igen. Välj in eleven igen och gör om positionering och kalibrering. Systemet kommer automatiskt välja in andra texter för att undvika att eleven får läsa samma text två gånger under kort tid.

Till toppen 

Navigera till elevens resultat

Figur 22

Klickar man på globen till vänster om respektive elevs namn när uppladdningarna är klara kommer du till elevens resultat i resultatportalen. Är du inte inloggad i resultatportalen kommer du till inloggningssidan där tvåstegsautentisering krävs. När du har loggat in sker navigeringen till den specifika elevens resultat per automatik.