Vanliga ord och begrepp

Vanliga begrepp och uttryck som används.

Anonymisera: Ett filter i portalen som gör att du ersätter elevuppgifterna med siffror.

Artificiell intelligens: med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Eye tracker: kameran som spelar in elevernas ögonrörelser.

Ikoner: symboler som visar olika funktioner.

Kalibrering: den inställning du gör av elevens ögon med eye trackern.

Lexplore resultatportal: webbplatsen där elevernas resultat sparas.

Lexplore testapplikation: programmet som används för att testa elevens läsförmåga.

Lexplore Intensiv: ett material för träning av avkodning och läsflyt.

Läsnivå: elevernas läsförmåga presenteras i 5 nivåer.

Percentil: percentiler beskriver fördelningen i en grupp baserat på procent. En elev som ligger på den 50:e percentilen ligger precis i mitten av gruppen. En elev i den 90:e percentilen har ett bättre resultat än 90 procent av gruppen.

Positionering: den hjälp du får i testapplikationen för att eleven under testet ska sitta bra.

RAN-test: det första testet där eleverna ska säga vad bokstäver heter så snabbt de kan.

Screening: en screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Stenine: stanineskalan är en skala med olika steg från 1 till 9. Medelvärdet på stanineskalan är 5. Stanineskalan används ofta för att kunna jämföra olika test och testresultat med varandra.