Att skriva är också en del av språkutveckling

Cirkelmodellen är en modell som vuxit fram i syfte att ge eleverna en grund att utveckla sitt skrivande. Den bottnar sig i genrepedagogiken som bygger på att ge eleven verktyg som bidrar till kunskap för att behärska olika typer av texter. Utgångspunkten är att genom att aktivt undervisa om olika typer av texter, språklig struktur och hur ett språk bidrar till en texts kvalitet. Något som eleven ofta lämnas att klara på egen hand utan att läraren ger de grundläggande förutsättningarna för det. I filmen finns ett exempel på hur cirkelmodellen kan användas.

 

 

Workshop skriva

  • Hur arbetar vi idag med skrivande?
  • Hur säkerställer vi att eleverna blir undervisade i skrivandet?
  • Har vi en gemensam modell på vår skola? Är vi i behov av förändring?
  • Om skolan inte har en gemensam modell, hur kan vi skapa en modell som bygger på vetenskaplig grund?
  • Vilket stöd behöver lärarna för att genomföra en eventuell förändring?
  • Kan vi samarbeta över klassgränserna?

Du kan läsa mer om språkutvecklande arbetssätt i Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons.