Att tänka på vid jämförelse av resultat över tid

Årskursanpassade texter

Lexplores test för läsförmåga är årskursbaserat vilket betyder att texterna som eleverna läser är olika svåra i alla årskurser. Vid jämförelse av elevens resultat från tester utförda i olika årskurser över tid är det viktigt att komma ihåg detta då utvecklingen speglar hur eleven ligger till jämfört med sin årskursnivå snarare än i förhållande till eleven själv. En elev som exempelvis över tid ligger på läsnivån Medel utvecklas givetvis individuellt men ligger på samma läsnivå i förhållande till sin årskurs.

Normering

Lexplores test för läsförmåga är normerat på drygt 43 000 elever i åk 1 till åk 9. Elevens resultat har jämförts med andra elever inom samma årskurs och under samma tidpunkt. Svårighetsgraden i bedömningen ökar därför över tid. Det betyder att en elev som följer sin förväntade utveckling kommer att ligga kvar på samma nivå.

Noggrannhet vid återkommande mätning av läsförmåga

När man bedömer ändringar i elevers läsförmåga baserat på percentilvärden så bör man ta hänsyn till att noggrannheten, precis som för alla testresultat, kan påverkas av ett antal variabler. En eleven kan exempelvis göra olika bra ifrån sig beroende på olika faktorer så som tillfälliga koncentrationssvårigheter, sömn, saker som har hänt i hemmet, i skolan eller liknande. Vid ett testtillfälle mäter man naturligtvis elevens läsförmåga vid det testtillfället. Speciellt vid analys av förändringar måste man hålla i minnet att skillnaden i testresultat beror både på en reell ändring i relativ läsförmåga och en eventuell slumpmässig variation.