Elever med dyslexi

Dyslexi är en nedsättning av förmågan att avkoda text visuellt. Det innebär att eleven får svårt att ta till sig innehållet i det hen läser, vilket får konsekvenser i elevens kunskapsinhämtning.

Lexplores screening kan inte ge en elev en dyslexi diagnos. Att använda Lexplore över tid och arbeta systematiskt med lästräning kan indikera att eleven har bakomliggande svårigheter med sin läsning men inte avgöra det. 

När du testar eleven ett flertal gånger och arbetar systematiskt med träning av avkodning samt följer upp regelbundet med metoden Response to inteventions men ändå inte ser önskad effekt så rekommenderar vi att skolan tar ställning till om eleven behöver djupare kartläggning av dennes läsförmåga

Oavsett diagnos av dyslexi eller inte behöver eleven stöd, till exempel i form av inlästa läromedel och anpassad lästräning. 

Susanna Cederquist är lärare och föreläsare och har sedan 2009 förmedlat sina tankar, erfarenheter och kunskaper runt om i landet under namnet och temat "En Bild av Dyslexi". Hon vill inspirera, väcka tankar, se möjligheter och visa värdet av våra naturliga olikheter.

Här kan du inspireras av Susanna och se hur du kan tänka kring elever med dyslexi i ditt klassrum.

Kort introduktion av Susanna "En bild av dyslexi"