Elever med dyslexi

Dyslexi är en nedsättning av förmågan att avkoda text visuellt. Det innebär att eleven får svårt att ta till sig innehållet i det hen läser, vilket får konsekvenser i elevens kunskapsinhämtning.

Skolan har uppdraget att ge elever likvärdig utbildning och behöver därför organisera en miljö där kompensatoriska hjälpmedel är självklart. Det bästa är om möjligheten att lyssna finns tillgänglig för alla elever. Då kan eleven själv avgöra vad som passar bäst när det handlar om  kunskapsinhämtning i alla skolans ämnen. Det skulle också innebär en acceptans i kamratgruppen när det handlar om vilket sätt man väljer för att inhämta kunskap. Visuellt eller auditivt.

Elever som inte har en dyslektisk nedsättning kan också välja att lyssna på läroböckerna om de har lättare att ta till sig innehållet på så sätt. Man bör alltså skilja på avkodningsträning och att läsa för att förstå och lära sig ett ämne. Det ena ska inte utesluta det andra. 

Susanna Cederquist är lärare och föreläsare och har sedan 2009 förmedlat sina tankar, erfarenheter och kunskaper runt om i landet under namnet och temat "En Bild av Dyslexi". Hon vill inspirera, väcka tankar, se möjligheter och visa värdet av våra naturliga olikheter.

Här kan du inspireras av Susanna och se hur du kan tänka kring elever med dyslexi i ditt klassrum.

Kort introduktion av Susanna "En bild av dyslexi"