Hjälpa eleven under test

När och hur man hjälper till vid bokstavstestet? 

Vid bokstavstestet hjälper man generellt bara till om eleven inte kan namnen på bokstäverna. Då kan man peka på skärmen och säga bokstäverna tillsammans. Det går bra att spara en sådan inspelning om man vill. Då kommenteras att eleven fick hjälp med att säga bokstäverna.

När och hur man hjälper till vid textläsningen? 

Ibland kämpar en elev med texten men innan du ingriper för att hjälpa till tänk på följande:
Eleven upplever sannolikt inte sin kamp för att ta sig igenom texten som lika svår som du tror. Eleven är förmodligen van vid att arbeta på det sättet. 

I de övergripande riktlinjerna för testutförandet framgår att eleven ska få läsa i sin egen takt. En enskild elevs testresultat får aldrig påverkas av tidspress. Varje elev ska ges tillfälle att prestera efter förmåga.

Om du tror att du behöver ingripa för att hjälpa eleven, räkna först tyst till fem. Eleven hittar ofta en väg framåt på egen hand.

I följande fall är det lämpligt att ingripa:

  • Eleven har fastnat och saknar strategier för att komma vidare. Då är det lämpligt att hjälpa eleven med det ord denne fastnat på men inte mer.
  • Eleven läser fel på ett sätt som gör att hela sammanhanget blir fel och gör det väldigt svårt att fortsätta. I annat fall rättas inte felläsningar av enskilda ord.
  • Eleven kan inte läsa alls. Är så fallet är det lämpligt att läsa en text tillsammans med eleven. Inspelningen sparas inte.

Lämna alltid en kommentar om du hjälpte en elev med läsningen.

Att hjälpa till vid läsförståelsedelen

Du får inte hjälpa eleven att svara på läsförståelsefrågorna. Detta är mycket viktigt, eftersom testet genomförs för att mäta läsförståelsen och uppmärksamma brister i läsförståelsen. Du hjälper inte eleven genom att ingripa här.

Samtidigt kan viljan att hjälpa vara svår att motstå. Därför är det viktigt att eleven upplever frågesessionen som ett enkelt samtal om texten efter läsningen och inte känner att denne misslyckas om frågorna är svåra.

Eleven ser inte frågorna eller texten under frågesessionen och behöver därför bara prata med den som genomför testet.

Tumregler kring interaktion under testutförandet

  • Alla instruktioner ska ges innan inspelningen startas. Se till att eleven förstått instruktionerna innan ni börjar.
  • Det gör ingenting om eleven rör mycket på sig under RAN-testet. Det ingår inte i analysen.
  • RAN-testet är på tid och därför är det viktigt att eleven inte blir störd under testet.
  • Interagera så lite som möjligt med eleverna under läsningen. Om t.ex. utrustningen behöver flyttas så görs detta mellan testmomenten.

Angivelse av vilken text som har lästs högt respektive lågt

Vid presentationen av läsförståelseresultaten i elev-vyn anges det om eleven har läst texten högt eller tyst. Sedan oktober 2018, version 5.1, anges det i testapplikationen om eleven om läste högt respektive tyst. För det mesta läser elever i årskurs 2-4 alltid text 1 högt och text 2 tyst. Elever i årskurs 1 läser oftast båda texterna högt.

Separat läshastighet för tyst läsning och högläsning. 

Tidigare har ett medelvärde av elevens läshastighet vid läsning av text 1 och text 2 presenteras. Från och med nu kommer läshastighet presenteras separat för hög respektive tyst läsning i elev-vyn utöver medelvärdet som har visats sedan tidigare. I klassvyn och i diagrammet som visar utveckling över tid, kommer tillsvidare endast medelvärde för läshastighet att visas. När mer data har samlats kommer medelvärdeskurvor att kunna redovisas separat för hög respektive tyst läsning.