Hur fungerar Lexplore?

Lexplores test mäter läsförmågan med hjälp av inspelningar av ögonrörelsemönster och artificiell intelligens (AI). Elevens ögonrörelsemönster vid läsning spelas in och analyseras med hjälp av en maskininlärningsalgoritm.

I testet, som normalt sett tar några få minuter att genomföra, ingår två moment. Först genomförs ett test av snabb benämning av bokstäver, RAN-test, och därefter följer läsning av två korta texter med efterföljande frågor. Snabb benämning genomförs för att eleven ska börja med en enkel uppgift och känna sig bekväm med testsituationen. Texterna som eleverna läser är anpassade för årskursen och är utformade så att också svaga läsare ska kunna ta sig igenom dem.

För att resultatet ska bli tillförlitligt behöver testsituationen vara densamma som för de barn vars ögonrörelseinspelningar utgör referensmaterialet för Lexplores metod.

Frågorna som följer på texterna eleverna läser finns där för att eleven ska läsa med målsättningen att förstå texten. Därför är det viktigt att eleven vet att frågorna kommer. Eleverna i referensmaterialet visste också om att det skulle komma frågor efter läsningen. Det gör att situationerna mellan screeningen och forskningen stämmer överens. 

Samtidigt registreras svaret på frågorna så att ett separat mått på grundläggande läsförståelse kan lämnas tillsammans med resultatet från analysen av ögonrörelserna vid textläsningen.

Läsförståelsefrågorna mäter elevens grundläggande läsförståelse, innehållsförståelse, på den text den just läst samtidigt som ögonrörelserna spelades in. Eleven får redogöra för enkla detaljer i innehållet efter läsningen genom att svara på två eller tre öppna kortsvarsfrågor.

För att undvika att social kompetens eller pratgladhet påverkar resultaten, är svaren tydliga detaljer i textinnehållet. Frågorna behöver inte besvaras i den ordning som frågorna ställs. Det är för att undvika att förmåga att följa instruktioner påverkar.

Lexplores test för läsförmåga mäter inte utvecklad läsförståelse, det vill säga förmågan att reflektera kring innehållet och relatera det till egna erfarenheter. 

Målet med testet är att tillhandahålla ett objektivt mått på elevernas läsförmåga så att skolan kan följa alla elevers läsutveckling, sätta in stöd för de elever som behöver det och överblicka hur behoven ser ut på olika nivåer. 

Resultaten presenteras i Lexplores resultatportal där användarens behörighet styr vilka elevers resultat en person kan se.

Testet finns tillgängligt för skolor i Sverige, USA och Storbritannien med stöd för respektive språk både vid själva testningen och vid presentation av resultaten. 

Avsedd användning och användare

Lexplores test är avsett att användas för elever från vårterminen årskurs 1 till och med årskurs 9. 

Lexplores rekommendation är att följa upp elever som är i läsnivå låg och under medel i början, mitten och slutet av läsåret för att säkerställa utveckling och för att utvärdera stöd och insatser. Elever på övriga läsnivåer bör testas i början och slutet av läsåret för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll.

Ungefär tre månader bör passera mellan genomförda tester av en och samma elev.

Efter sommaruppehållet rekommenderas att eleverna har kommit igång med läsningen innan tester genomförs.

Bara certifierade användare får genomföra test med Lexplores testapplikation. Användaren ska genomgått utbildning och certifierats av Lexplore eller en Lexplore-certifierad partner. 

Förutsättningar för tillförlitliga resultat

För att testresultaten ska vara tillförlitliga behöver följande förutsättningar råda vid testning med Lexplore:

  • Eleven testas enskilt i en lugn och tyst miljö
  • Två elever ska inte testas samtidigt i varsin ände i ett större rum
  • Eleven genomför testet frivilligt
  • Eleven har godkänt eventuella observatörer under testet
  • Eleven får korrekta instruktioner och den som genomför testet ser till att barnet förstår dem
  • Texter är på rätt nivå för elevens årskurs 

Samma förutsättningar ska råda vid screeningen som för de barn vars resultat ligger till grund för metoden. För att resultaten ska vara tillförlitliga krävs också att miljön är lugn så att barnet kan känna sig tryggt och få möjlighet att prestera efter förmåga.