2: Screeningutbildning - Lexplore i skolan

Lexplore används för att utveckla läsförmågan hos alla elever. Genom screeningen får du en objektiv överblick över elevernas läsförmåga och kan direkt börja arbeta med läsutveckling oavsett på vilken nivå de ligger.

Genom att använda Lexplore för screening av era elevers läsförmåga kommer ni att få ett objektivt resultat på elevens läsförmåga. Det är ett test som mäter det som vi vill att det ska mäta: läsförmågan. Det mäter inte koncentrationsförmågan, hur väl arbetsminnet fungerar eller hur uthållig eleven är utan hur väl eleven läser.

 

curve_groups_stanine

Med testresultatet som grund kan du som pedagog direkt börja arbeta med eleverna. För de elever som ligger på röd och gul nivå är det avkodningsförmågan som behöver tränas i första hand medan elever som ligger på högre nivåer successivt går över till att träna ovanliga stavningar, vanliga ord och läsflyt.

Resultaten är också en bra utgångspunkt för pedagogiska diskussioner kring läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt på din skola. Inför utvecklingssamtal eller när du skriver den individuella utvecklingsplanen eller ett åtgärdsprogram är den objektiva bedömningen ett bra stöd till den samlade bedömningen.

Normalfördelningskurva, stanine-nivåer och percentiler

Resultatet fördelas i en normalfördelningskurva som är kompletterad med percentiler och stanine.. Det gör att du kan se precis hur eleverna ligger till i förhållande till standardiserade skalor men också utifrån ett nationellt snitt. På bilden ovan ser du hur percentilvärdet och normalfördelningen är relaterad till stanine-skalan.

När det är dags att börja arbeta med eleverna

Utifrån resultatet väljer du rätt spår för dina elever. För den individuella träningen använder du Lexplore Intensiv och för hela klassen finns Lexplore Språk som du kan använda direkt som det är eller som inspiration till egna lektionsplaneringar.

Avkodningsträning

Här har Lexplore förslag på två olika spår. Dessa båda bygger på att eleverna om möjligt arbetar i klassrummet, i par med någon på samma nivå, läser högt för varandra, 10 min varje dag i 3 veckor.

1. Läslistor - Lexplore Intensiv

2. Intensivläsning i skönlitteratur

1. Lexplore Intensiv

I Lexplore intensiv tränar eleverna avkodningsförmåga och läsflyt. För elever på låg- och under medelnivå finns Lexplore Intensiv röd och gul. De spåren fokuserar på kopplingen mellan grafem och fonem och innehåller till största del nonsensord.

De elever som ligger på medelnivån använder det turkosa spåret som främst fokuserar på läsflyt. Eleven tränar med hjälp av korta ord. För en elev som befinner sig på över medel- och hög nivå finns det mörkgrå och mörkblå spåret som även det fokuserar på läsflyt. Innehållet är främst olika former av icke ljudenliga stavningar samt nya och lite mer obekanta ord. Det finns också konkreta förslag hur man kan intensivträna med hjälp av böcker. Allt detta hittar du i "Hem".

2. Intensivläsning i skönlitteratur

Intensivläsning i skönlitterära böcker som är ett fullgott alternativ och komplement till läslistor. Att öva med hjälp av Intensivläsning i skönlitterära böcker kan vara särskilt lämpligt för elever på de högre läsnivåerna. Övningen är ett alternativ för elever på hög läsnivå. Elever som är starka läsare behöver variation för att lockas till läsflytsträning. Därför rekommenderar vi att du är lyhörd inför elevens behov och väljer det som passar bäst. Det är också därför har vi tagit fram Intensivläsning i skönlitteratur.

Lexplore Språk

Med hjälp av Lexplores språkutvecklande lektionsplaneringar får du handfasta tips hur du kan skapa lektioner som stärker elevernas språkförståelse. Du kan välja att använda lektionerna som de är eller som inspiration för att skapa egna lektioner. De kan användas oavsett årskurs. Du som pedagog anpassar det efter eleverna i klassen. Det gemensamma med för alla teman är att de ska utveckla elevernas språkförståelse. Dessa planeringar hittar du också under "Mitt Lexplore"

Boktips

Det finns också bokförslag i Lexploreportalen där vi presenterar olika böcker som vi anpassat för Lexplores läsnivåer.  Med hjälp av det kan du enkelt hitta rätt böcker till dina elever. För de starkare eleverna kan du sortera på olika genrer för att hitta lämplig litteratur. 

Resultatanalys

Resultatet ger dig information om de komponenter som påverkar elevens förmåga att läsa och förstå text. I det samlade resultatet presenteras bland annat elevens förmåga att avkoda text men du får också en bild över läsflyt och läshastighet.

 

Läsprocessen

 

Eleven läser två texter, högt respektive tyst samt svarar på 3-6 frågor per texter, beroende av årskurs. Detta ger dig en bild av elevens förmåga att förstå den lästa texten. Om du analyserar sambandet mellan läsförmågan och hur eleven svarat på frågorna kan det ge dig en bild av hur elevens språkförståelse påverkar läsningen.

Enkelt kan det förklaras som att en elev som uppvisar ett högt resultat på läsförmågan men svarar fel på de flesta frågorna kan ha en försvagad språkförståelse. En försvagad språkförståelse innebär att eleven behöver stärka sitt ordförråd och grammatiska förmåga samt få stöd med förförståelse inför olika typer av texter för att en förbättrad läsförståelse ska kunna nås.

 

Resultatportalen en förrklaring av elevernas resultat

🙄 Nu är det dags att söka i Lexplore support

Klicka på Lexplore Support för att komma till söksidan.

Nu ska du ta reda på varför Lexplore fokuserar på avkodning, språkförståelse och läsflyt.

Nästa avsnitt

Kursavsnitt