Metoder för läsutveckling

Här får du en kortfattad genomgång av innehållet i Metoder för läsutveckling. Metoderna utgår från en förklaring av läsning och har tagits fram i samarbete med pedagoger för att fungera i klassrumsundervisning.

Bakgrund till Läsutveckling med Lexplore 

The Simple View of Reading är en vedertagen förklaringsmodell över läsning.  Den förklarar läsningen som att det är en produkt av avkodning och språkförståelse som leder till läsförståelse. Alla metoder som Lexplore rekommenderar utgår från The simple View of reading.

Avkodning x Språkförståelse = Läsning

 

En översikt av innehållet i Läsutveckling med Lexplore

Här ser du en översikt av innehåller i det vi kallar Metoder för läsutveckling.

Lexplore Intensiv  

Lexplore intensiv är konkreta övningar som syftar till avkodning och läsflytsträning. 

  • Det finns övningar för alla läsnivåer och är uppdelade för yngre och äldre åldrar.
  • Elever på låg läsnivå och hög läsnivå kan jobba i samma klassrum med materialet men med olika innehåll som avgörs av deras avkodningsförmåga. 
  • Det finns konkreta förslag för arbete i grupp, mindre grupp och individuellt.  
  • Alla övningar är framtagna och beprövade i samarbete med aktiva pedagoger.  

Alla handledningar som finns i Lexplore är kortfattade och konkreta. Kanske är lektionsförslag ett bättre namn än handledning eftersom de är så konkreta och enkla att använda.

Introduktion till Lexplore Intensiv

Individuell lästräning

Mindre grupp

Intensiv i klassen

 

Lexplore Intensivläsning i böcker 

Övningen kan genomföras i kombination med Lexplore Intensiv. Några elever kan alltså träna avkodning med hjälp av läslistor medan andra läser i böcker. Eleverna på röd och gul läsnivå behöver specifik träning av grafem och fonem. Då passar Lexplore Intensiv bra. Eleverna som kommit längre i sin läsning kan vara mer motiverade av att träna sitt läsflyt i böcker. På så vis är intensivläsning i böcker ett bra verktyg.

Eleverna arbetar i par under perioder i klassrummet med högläsning. Du som lärare från deras läsnivåer för att enkelt hitta lämplig litteratur till eleverna.  

Det övergripande syftet är att alla elever ska kunna läsa högt i par.

Språkliga aktiviteter

Innehållet är anpassat efter ett inkluderande perspektiv för att passa hela klassen. Inom ramen för övningarna finns möjligheter till anpassningar beroende på elevens läsnivå. Övningarna ska inspirera och underlätta för dig som lärare att börja arbeta systematiskt med språkutvecklande lektioner.

Alla lärarinstruktioner är kortfattade och enkla att genomföra.

Academy

Academy innehåller ett antal workshops för ditt arbetslag. Syftet är att lära sig mer om Lexplore och gemensamt utveckla läsundervisning med hjälp av Metoder för läsutveckling.