Normalfördelningskurvan

Normalfördelning i percentiler och läsgrupper

Percentilvärden och läsgrupperna, som i resultatportalen visas i olika färger, visar hur eleven läser i jämförelse med andra elever i samma årskurs. I normalfördelningskurvan är endast resultat från elever i samma årskurs representerade. 

Normalfördelning och olika läsnivåer

Resultaten från en screening med Lexplore presenteras i fem olika läsnivåer utifrån en normalfördelningskurva där elever i samma ålder är med.  När du tar del av resultaten kommer du att möta flera begrepp som kanske  inte är helt självklara om du inte mött dem tidigare.

Normalfördelningskurva

En normalfördelningskurva används i många sammanhang, inte bara i skolans värld. Det kan handla om vikt på nyfödda barn, längd på vuxna människor eller hur mycket regn det har kommit under en sommar. Normalfördelningskurvan ser alltid ut som en puckel eller kulle och är olika toppig beroende på standardavvikelsen. Medelvärdet är alltid i mitten av kurvan och ju längre från toppen på kurvan en punkt befinner sig desto längre från medelvärdet är den. Hälften, 50 procent, kommer ligga lägre än medelvärdet och hälften kommer att ligga högre än medelvärdet. Den största gruppen är därför gruppen som ligger i mitten av kurvan, medelgruppen och de andra grupperna blir allt mindre ju längre mot kanterna du kommer.