Skillnaden mellan Lexplore Score och percentiler

Lexplore score är ett mått medan percentilen beskriver en jämförelse. Du kan läsa mer om detta här.

Lexplore score är ett mått på läsförmåga. Det innefattar både avkodning och läsförståelse. Måttet uttrycks i en skala mellan 0–1000. Det lägsta värdet motsvarar en elev som inte kan läsa alls och det högsta motsvarar en riktigt duktig läsare i slutet på grundskolan.

Lexplore Chart 9 years

Percentilvärdet visar hur en elevs Lexplore score förhåller sig till andra elevers vid en viss tidpunkt. Om en elev läser bättre än 10 % av alla elever får den percentil 10, om en elev läser bättre än 90 % av alla elever får den percentil 90. En genomsnittlig elev kommer att få percentil 50 eftersom dennes Lexplore score motsvarar medel för alla andra elever vid samma tillfälle.

Läsutvecklingskurvan beskriver hur Lexplore score förändras över tid. Mediankurvan visar vilken Lexplore score som en genomsnittselev har vid varje givet tillfälle. Om en elev följer sin läsutvecklingskurva, det vill säga utvecklas i samma takt som alla andra, kommer läsförmåga att öka, men eftersom eleven inte förändrats kommer percentilen att vara densamma. Om eleven utvecklas långsammare än andra kommer percentilen att sjunka, om eleven utvecklas snabbare än andra kommer percentilen att stiga. 

För att följa upp en elevs individuella utveckling så kan du som lärare kolla på elevens Lexplore Score. För att se läsförmågan för en Elev/Klass/Skola i jämförelse med det nationella genomsnittet kan man titta på percentilen. 

Här kan ni läsa mer om detta ämne:

Vad är Lexplore Score

Vad du kan utläsa av normalfördelningskurvan


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊