Vad är ett RAN test?

I årskurs 1–3 genomför eleverna ett så kallat RAN test innan de läser en text.

Det innebär praktiskt att eleven ska benämna en serie av bokstäver, siffror eller symboler. När eleven plockar fram rätt benämning så använder hen långtidsminnet. När hen läser behöver rätt ljud och ordbild kunna plockas fram ur minnet. Om en elev har svårt att befästa ett ljud, en siffra eller en symbol som eleven är säker på, så kan det alltså påverka elevens förmåga att lära sig läsa. Om eleven har ett lågt resultat på RAN så kommer en markering visas i elevens resultat. När ingen markering visas är resultatet inom ett normalt intervall.

Vad betyder det konkret för elevens lärande?

Ett lågt resultat kan indikera svårigheter att följa en normal läsutveckling. Läser eleven bra nu kan det ändå finnas en risk för svårigheter senare och eleven kan komma att behöva stöd. Var därför uppmärksam vid nästa screeningtillfälle om det låga resultatet på RAN kvarstår. Då kan det vara lämpligt att komplettera med en fonologisk kartläggning.

Om eleven i vidare utredningar visar en svag fonologisk förmåga kan det visa bakomliggande svårigheter som till exempel en kraftigt försenad läsutveckling eller dyslexi (Norton & Wolf, 2012). Däremot kan RAN ensam inte vara en indikator på lässvårigheter utan endast i kombination med en svag fonologisk förmåga (SBU 2014)

Observera därför att resultatet på RAN i Lexplores screening inte ensam ge tillräcklig information för att avgöra vad som påverkar ett lågt resultat.

 


Referenser 

Texten är framtagen efter kommunikation med Logoped Julia Andersson (http://logopedjulia.se/ )

Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid Automatized Naming(RAN) and Reading Fluency: Implications for Understanding and treatment of reading disabilities. Tufts University, Medford, Massachusetts: Center for Reading and Language Research, Eliot-Pearson Department of Child Development.

SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊