1. Knowledgebase
  2. Reading development

How do I work with language activities in my class?

Att träna och öva sin egen läsning med hjälp av Lexplore Intensiv och andra övningar där eleven läser visuellt med ögonen är en del av lästräningen. Men läsning ska resultera i en förmåga att ta till sig en texts innehåll och omsätta den i olika situationer. Ett enkelt sätt att komma igång med lektioner som fokuserar på språkets utveckling är de språkliga aktiviteterna.

Det finns också en mängd begrepp som eleverna behöver kunna för att ta till sig ämneskunskaper i alla skolans ämnen. Ett sätt att stärka deras begreppsförståelse är att inleda ett arbetsområde med en eller flera lektioner som fokuserar på betydelsebärande begrepp. I de språkliga aktiviteterna finns konkreta metoder att arbeta med begreppsförståelse.  

Om du vill skapa en egen lektion kring begreppsförståelse kan du ta hjälp av mallen när du gör en planering. 

Interaktiv mall för egen lektionsplanering