Hur presenteras resultatet från en screening?

Resultatet från screeningen ger dig en överblick av elevernas läsförmåga. Här visar och förklarar vi de olika komponenterna i resultatet.

Resultatet ger dig information om de komponenter som påverkar elevens förmåga att läsa och förstå text. De fem läsnivåerna visar vilken förmåga eleven har att avkoda texten och förstå innehållet.

Resultatet presenteras med dessa komponenter:

  • 5 läsnivåer - Det samlade resultatet visualiseras med 5 olika färger och går från låg->hög.
  • Percentilvärde - Sträcker sig från 0-100 där 1 = mycket låg nivå och 100 = högsta resultat.
  • Staninevärde - Ytterligare en mätning av elevens läsning, värde från 1-9.
  • Lexplore Score - Mäter elevens individuella progression. Här kan du läsa om Lexplore Score
  • Ord/Minut - Visar hur många ord per minut eleven läser vid både högläsning och tyst läsning.
  • Antal rätt och fel svar på frågorna - Detta syftar till de frågor som eleven får till de båda texterna.

Här kan du läsa mer om normalfördelningskurvan: Vad kan du utläsa av normalfördelningskurvan?


 

 

Läsförståelsefrågorna

Frågorna som eleven besvarar efter att ha läst respektive text ger dig en bild av elevens förmåga att förstå den lästa texten. Du kan jämföra texten som eleven läser högt och texten eleven läser tyst. Du kan då se elevens förmåga att förstå texterna genom att se antalet korrekta svar på respektive texter. För en elev som har svårigheter att besvara frågorna efter texten som hen läst tyst medan hen klarade det utmärkt när hen läst högt skulle det kunna innebära att hen inte har rätt strategier att ta sig an en text när hen läser tyst. 

Hur kan eleven träna tyst läsning?

Det finns flera sätt att öva tyst läsning. Här får du två övningar att börja med.

  • Låt eleven läsa en text högt och stanna vid varje punkt. Be sedan eleven göra samma sak när hen läser tyst. Hen kan markera sin paus genom att lyfta blicken en kort stund.
  • Låt eleven läsa en kortare text tyst och berätta att eleven ska återberätta vad hen läst. Övningen kan två elever också göra tillsammans. 

Varför backar elever mellan screeningar?

Ibland blir man fundersam över elevernas resultat, särskilt om de backar mellan screeningarna. Här kan du höra olika möjliga orsaker, som är alldeles naturliga.